กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

นปม.กท. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จัดกิจกรรม “แชร์รัก…นักรีไซเคิล”

ในช่วงปฏิบัติงาน Work from Home เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม “แชร์รัก…นักรีไซเคิล” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ โดยให้บุคลากรหน่วยประดิษฐ์ชิ้นงานรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรือสำนักงาน   งานนี้ต้องบอกว่า มากกว่า ไอเดีย คือ ความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งวัสดุเหลือใช้ในบ้านและสำนักงานสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการทิ้งเป็นขยะ ซึ่งหน่วยประสานงานฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสีเขียวของหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
วันที่ประกาศ 07/05/2020