ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา Work from Home หน่วยประสานงานฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยขยายเวลาปิดทำการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน เพื่อให้หน่วยประสานงานฯ สามารถให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียนแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานหน่วยประสานงานฯ ทุกคน รวมทั้ง พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ ไม่มีการเดินทางออกนอกที่พักอาศัยไปในพื้นที่เสี่ยงหรือต่างจังหวัด โดยจะปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์เสมือนปฏิบัติงานในสำนักงาน 2. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย
  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
  • Line Official Account: WUBKK โดยคลิก Link https://lin.ee/pcLp5c1 
  • Workplace: WUBKK หน่วยประสานงานฯ
ทั้งนี้ หมายเลขภายในของหน่วยประสานงานฯ สามารถติดต่อได้ตามปกติ โดยจะมีการโอนสายอัตโนมัติผ่านแอพลิเคชั่น Unixcap Communicator และในกรณีประสานงานสำคัญเร่งด่วน กรุณาติดต่อ คุณอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานฯ โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1643 5164 3. หน่วยประสานงานฯ จะตรวจสอบการขอใช้บริการในทุกช่องทาง และพร้อมปฏิบัติงานเร่งด่วนเฉพาะหน้า ณ สำนักงานหน่วยประสานงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ในระหว่างปิดสถานที่ทำการชั่วคราว หน่วยประสานงานฯ ได้จัดพนักงาน​มาปฏิบัติ​งานตามความเหมาะสม​ เพื่อไม่​ให้​เกิด​ผลกระทบต่อภารกิจของ​มหาวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ประกาศ 14/04/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google