ข่าวประชาสัมพันธ์

นปม.กท. และ วิทยาลัยทันตแพทย์ฯ อบรมหลักสูตร OKRs

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าอบรมหลักสูตร “OKRs: การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ” โดย อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารคุณภาพ Certified OKRs Professional มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการนำเครื่องมือ OKRs (Objective key results) มาใช้ในการบริหารผลงาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นจะนำเครื่องมือ OKRs ไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการปฏิบัติ ผ่านกระบวนการตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ท้าทาย มีการกำหนดผลลัพธ์สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานแต่ละระดับ ซึ่งที่ผ่านมามหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรมหลักสูตร OKRs มาแล้ว 4 ครั้ง และจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5  ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร หน่วยประสานงานฯ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้มีการจัดอบรมในครั้งนี้
วันที่ประกาศ 28/02/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google