กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

นปม.กท. จัด Funny Hour in English Room พัฒนาทักษะทางการสื่อสารแก่บุคลากร

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดห้องเรียน Funny Hour in English Room ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สอนโดย อาจารย์ Christian Estesio ที่ปรึกษาทางวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งบุคลากรหน่วยประสานงานฯ จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการ ทั้งนี้ Funny Hour in English Room เริ่มเรียนครั้งแรกไป เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการเรียนต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีสอบวัดผลการเรียนรู้ภายหลังจบการเรียน
วันที่ประกาศ 27/02/2019