กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

กิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ โดยบุคลากรทุกคนจะปลูกผักคนละหนึ่งชนิดและดูแลจนกระทั่งเติบโตและเก็บผลผลิตได้ ซึ่งแนวคิดการปลูกพืชบนอาคารนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงานแล้ว ผลผลิตยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์และบริโภคได้ด้วย
วันที่ประกาศ 31/01/2019