ข่าวประชาสัมพันธ์

นปม.กท.จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน หน่่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขยืน เทพทอง ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
วันที่ประกาศ 08/10/2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on google