แบบฟอร์มและเอกสาร

แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์

อัตราค่าบริการเช่าสถานที่

แบบฟอร์มขอรับบริการบันทึกภาพและทำข่าวแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ (สำหรับหนวยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ (สำหรับหนวยงานภายนอก)
Walailak Coordination Unit, Bangkok
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร