หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อโครงการ Change Behavior to save: เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 โดยโครงการนี้สอดรับกับกลยุทธ์ที่ 10 ของหน่วยประสานงานฯ ว่าด้วย การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว ครอบคลุมกิจกรรมด้านการประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งหวังให้บุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษาได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อันจะส่งผลไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงาน ให้เกิดการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ตลอดจนวัสดุใช้สอยในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง
      
        ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หน่วยประสานงานฯ ได้ดำเนินโครงการ "หน่วยประสานงานฯ ร่วมใจ รู้จักใช้พลังงาน" อันเป็นอีกโครงการหนึ่งในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ที่นับวันวิกฤติด้านพลังงานยิ่งรุนแรงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง หน่วยประสานงานฯ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีร่วมรณรงค์ให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ตามสโลแกนรณรงค์ที่ว่า "เพื่ออนาคตที่สดใส หน่วยประสานงานฯ รวมใจ รู้จักใช้พลังงาน"


รายละเอียดโครงการ
Walailak Coordination Unit, Bangkok
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร