ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
        หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี มีสำนักงานประจำอยู่
ณ เลขที่ 979/42-46 ชั้น19 อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การดำเนินงานและอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัย ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ
ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

        หน่วยประสานงานฯ ยังเป็นหน่วยงานด้านการบริการที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในต่างๆ ทั้งด้าน
การประสานงาน อำนวยการ สนับสนุนการการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิชาการอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย

        ภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ "เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฉันมิตร  ประสานทุกพันธกิจ  ให้เกินกว่าคำว่าประทับใจ"
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่จะ "เป็นเลิศด้านการประสานงาน ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ"
และหวังเป็นแรงขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก้าวไปสู่การเป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น
และเป็นเลิศสู่สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ Walailak Coordination Unit, Bangkok
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
บริการดีสร้างสุข ประสานงานดีสร้างชื่อ คือหน่วยประสานงานฯ
มุ่งมั่นให้บริการที่ดี ประสานทันทีฉับไว เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นเลิศด้านการประสานงาน ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ประสานงานทั่วไปและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3. สนับสนุนการเรียนการสอบและงานวิชาการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

4. บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ทิศทางยุทธศาสตร์
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฉันมิตร ประสานทุกพันธกิจ ให้เกินกว่าคำว่าประทับใจ