นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์

ตำแหน่ง  ผู้กำกับ ดูแล หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail :  corapin@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1100
นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์

ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ

e-mail :  ksiwacha@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1107


นางกาญจนา จิตวิโชติ

ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ

e-mail :  ykanchan@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1105
นางสาวยุนี พฤกษากิจ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail :  pyunee@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1127

ติดต่อหลักสูตร MIT โทรศัพท์:0-2299-0950-1
นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail :  sumetta.ur@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1121
นายอวยพร สิงพึงราบ

ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค

e-mail :  suaiphon@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1124
นายปรเมนทร์ รักษ์ดี

ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค

e-mail :  rporamai@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1124
นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

e-mail :  phanthip.ph@wu.ac.th โทรศัพท์:0-2298-0244-5 ต่อ 1126

ติดต่อหลักสูตร MIT โทรศัพท์:0-2299-0950-1


Walailak Coordination Unit, Bangkok
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร