ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการสนับสนุนการประชุมของหน่วยประสานงานฯ ได้ โดยหน่วยประสานงานฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานจัดเตรียมการประชุมต่างๆ ทั้งการจัดส่งวาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการจัดเลี้ยงรับรองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบันหน่วยประสานงานฯ ให้บริการสนับสนุนการประชุมเป็นจำนวนมาก ผู้รับบริการควรประสานงานขอรับบริการไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ