แนวคิดหลัก : อ่านสารจากคนไกล … ประทับใจไม่รู้ลืม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาระหน้าที่และพันธกิจของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

2. เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์ของหน่วยงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด่านหน้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ: นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์

กองบรรณาธิการ: นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์, นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล, นางสาวศรัณญา สุดสนอง, นางกาญจนา จิตวิโชติ, นายอวยพร สิงพึงราบ และนายปรเมนทร์ รักษ์ดี

พิสูจน์อักษร: นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล, นางกาญจนา จิตวิโชติ

จัดหน้า: นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์