Previous
Next
WUBKK Channel
WUBKK Facebook
Impress Newsletter
5ส Green
โครงการสีเขียว

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน
ติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์
สแกนไทยชนะ