กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

นปม.กท. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรผ่านกิจกรรม "We Learn and We Share"

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “We Learn and We Share” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้มีมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง (Self-Study) ตามความสนใจที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ แล้วใช้พื้นที่ “We Learn & We Share” มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน กิจกรรมนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการฝึกฝนการเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งหัวข้อที่บุคลากรนำมาและเปลี่ยนเรียนรู้มี 7 หัวข้อ ประกอบด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข, คนเบิกบาน งานรุ่งเรือง, สื่อสารให้งานรุ่ง, เกษียณสำราญ, ทริคในการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์, การใช้งานระบบ Network เบื้องต้น และ ธรรมะสวัสดี ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “We Learn and We Share” เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคาดหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่เป็นรูปธรรมแก่บุคลากร และก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ 17/07/2020