Walailak Coordination Unit, Bangkok
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

นโยบาย 5ส หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส หน่วยประสานงานฯ
แผนปฏิบัติการกิจกรรม 5ส
พื้นที่ดำเนินการกิจกรรม 5ส
คู่มือ 5ส
มาตรฐานกลาง 5ส
เป้าหมายกิจกรรม 5ส
กิจกรรม 5ส Clean for mom วันที่ 9 สิงหาคม 2559

กิจกรรม Kick off 5ส วันที่ 1 ธันวาคม 2559